Digital satsing i Sverige

Foto: Faksimile av forsiden til den svenske strategien

Teknologien gjør det mulig å oppnå tilgang og likeverd, og nå vil svenskene ha et digitalt løft. Dette kommer fram i den svenske bibliotekstrategien for årene 2022-25.

«Støtte og styrke» er mantra for strategien, som representerer et samlet grep for alle svenske bibliotek, på tvers av forvaltningsnivåer. Bibliotekene skal bygge på tre kjernepunkter:

  • Tilgjengelige og relevante for alle
  • Bidra til, og speile, samfunnsutviklingen
  • Velfungerende, nasjonal infrastruktur

Nasjonale digitale bibliotekstjenester skal løftes. Det pekes på behov for å få til velfungerende samarbeidsmodeller på statlig nivå, og at staten må bidra til en mer likeverdig tilgang til digitale bibliotekstjenester.

Ebøker og lydbøker blir satt på dagsorden, og det er et uttrykt mål å gjøre disse medietypene direkte tilgjengelige for så mange som mulig.

For komplekst

Pr i dag er noen av utfordringene at samarbeidskonstellasjoner for digitale bibliotektjenester er for komplekse, at prismodellene blir for kostbare og uforutsigbare for folkebibliotekene, at bruker-opplysninger sendes til tredjepart, eller at løsningene har for dårlig universell utforming og brukervennlighet.

Selv om det digitale biblioteket kan bli bedre, øker bruken av e-medier. Derimot synker besøk og antall filialer. Fysisk besøk i 2020 var 51 %, mot 2019-tall på 55 %. Siden 2000-skiftet er antallet fysiske bibliotek sunket med 25 % i Sverige.

Ta hele landet i bruk – digitalt

«Biblioteksvirksomhet i digital form kan bidra til en mer likeverdig tilgang i hele landet», heter det (side 26).

Det pekes på at bibliotekene på tvers av forvaltningsnivåer og brukergrupper har en rekke felles utfordringer, men at det mangler felles håndtering. Jus er nevnt som ett eksempel. Et annet er at digital medieforsyning og anskaffelse blir trukket fram som et felles anliggende og infrastruktur, som den svenske strategien anbefaler å løse nasjonalt.

Ruster opp ansatte og publikum

Bibliotekenes rolle i krise pekes det også på i den svenske strategien. Folkebibliotekene anses som sentrale i å øke medie- og informasjonskunnskap hos publikum. Under covid-19 ble det tydelig hvor stort behov befolkningen har for faktabasert kunnskap, for å stå imot desinformasjon.

Sverige har de siste årene styrket digital kompetanse hos bibliotekarer, blant annet gjennom digiteket.se