Ytringsfrihet krever tilgang via bibliotek 

«En åpen og opplyst offentlig samtale» i Norge betinger at det finnes god infrastruktur, og bibliotekene er helt sentrale for å gi folk innhold og opplæring.  

Bibliotek trekkes fram i flere sammenhenger i NOU 2022:9 «En åpen og opplyst offentlig samtale» som Ytringsfrihetskommisjonen la fram i august. I alt peker utvalget på bibliotek på et tjuetalls ulike måter.  

Digin-prosjektet arbeider for å gi norske innbyggere bedre tilgang til digitalt innhold via bibliotekene.  Ytringsfrihetskommisjonens utredning peker på flere av de samme utfordringene som Digin skal løse.  

Gratis tilgang og mer innhold 

Ikke alle har råd til å abonnere på aviser, men bibliotekene fungerer som et utjevnende instrument. På Ytringsfrihetskommisjonens ønskeliste for å demme opp for klasseskiller i den norske befolkningen, står det:  

«Gratis tilgang til alle medier ved offentlige steder som bibliotek». 

I punkt 12.7.3 i utredningen trekkes det fram tjenester som utvalget gjerne vil se flere av:  

«Bibliotekene tilbyr i dag tilgang til enkelte norske aviser gjennom tjenesten Pressreader. 

Mange steder kan man logge inn med lånekortet sitt også utenfor bibliotekene. Denne tjenesten tar utgangspunkt i avisenes papirutgaver. Kommisjonen anbefaler å arbeide for avtaler som gir tilgang til flere aviser, avisenes nettutgaver, magasiner og tidsskrifter når man befinner seg i biblioteket.» 

Finn fakta og delta digitalt 

I kampen mot desinformasjon og feilinformasjon, har utvalget en rekke forslag til tiltak. De anbefaler blant annet å satse på informasjonsdatabaser som kan brukes av skoler, journalister og andre som ønsker å styrke sin kunnskap om faktasjekk og kildekritikk. 

For å utvikle digital kildekritikk, er det – i tillegg til barn og unge som er under utdanning – viktig å gjøre den voksne og eldre befolkningen bedre i stand til å navigere i den digitale informasjonsflommen, mener utvalget.  

Kurs og opplæring skal styrke motstandskraften i den voksne delen av befolkningen, og for arbeidet med digital deltakelse peker utvalget på tilgjengelige og samlende arenaer, som bibliotekene. 

Ytringsfridom skal det vere 

Etter sjette ledd i Grunnloven §100 skal staten legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. 

Kjernen i infrastrukturkravet er at det ikke er nok at staten lar være å gripe inn i ytringsfriheten, den skal aktivt vedlikeholde og utvikle det offentlige rom slik at det finnes kanaler og institusjoner for en åpen og opplyst offentlig samtale.